หลักสูตรรถยนต์เกียร์ออโต้

ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

 • การฝึกจับ - การหมุนพวงมาลัย
 • การควบคุมทิศทางรถทางตรงและหยุดรถอย่างนุ่มนวล
 • การควบคุมทิศทางรถเลี้ยวมุมแคบ
 • การขับรถผ่านโค้ง L U S
 • การขับรถปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรในสนาม
 • การเดินหน้าและถอยหลังทางตรง
 • การกลับรถทางแคบ

 • การหยุด - การออกรถบนทางลาดชัน

 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้าย - ขวา มุมฉาก 90 องศา
 • การถอยรถ - เดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานขอบทาง 45 องศา
 • การเดินหน้า-หยุดรถเทียบทางเท้า
 • การใช้คันเร่ง และเพิ่มความเร็วรถ
 • การขับออกถนนจริง  ครั้งที่ 1
 • การขับออกถนนจริง  ครั้งที่ 2
 • ทบทวนท่าสอบ

ภาคทฤษฏี 5 ชั่วโมง

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.30 ชม.
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่รถอย่างปลอดภัย  2 ชม.
 • ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชม.
 • ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาที

อัตราค่าบริการ

หลักสูตรรถยนต์เกียร์ออโต้

ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์