หลักสูตรรถยนต์เกียร์ธรรมดา

ภาคปฏิบัติ 11 ชั่วโมง

 • การฝึกจับ - การหมุนพวงมาลัย
 • การฝึกเปลี่ยนเกียร์
 • การฝึกเปลี่ยนเกียร์ขณะรถเคลื่อนที่ (1-3,R)
 • การบังคับรถเดินหน้า - ถอยหลังซอยตรงทางราบ
 • การเลี้ยวมุมแคบและการควบคุมทิศทางรถ
 • การขับรถปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรในสนาม
 • การขับรถผ่านโค้ง L U S
 • การกลับรถทางแคบ
 • การหยุดรถ - การออกรถบนทางลาดชัน
 • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและการถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้าย - ขวา มุมฉาก 90 องศา
 • การถอยจอด - เดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานขอบทาง 45 องศา
 • การเดินหน้า - หยุดรถเทียบทางเท้า
 • การขับรถออกถนนจริง ครั้งที่ 1
 • การขับรถออกถนนจริง ครั้งที่ 2

 • ทบทวนท่าสอบ

ภาคทฤษฏี 5 ชั่วโมง

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.30 ชม.
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่รถอย่างปลอดภัย  2 ชม.
 • ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชม.
 • ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาที

อัตราค่าบริการ

หลักสูตรรถยนต์เกียร์ธรรมดา

ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์